1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki (dalej jako „Biblioteka”).

2. Siedziba główna Biblioteki znajduje się pod adresem Rychliki 104, 14-411 Rychliki. Filia Biblioteki znajduje się pod adresem Jelonki 35, 14-411 Rychliki.

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, imię ojca, adres zamieszkania, PESEL, informacja o zatrudnieniu (rodzaj i miejsce) lub o miejscu nauki, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, albumu lub legitymacji szkolnej.

4. Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, imienia ojca będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności Biblioteki oraz realizacji zobowiązań wzajemnych pomiędzy Biblioteką, a Użytkownikiem wynikających z rejestracji w Bibliotece, w tym w szczególności wypożyczania i zwrotu materiałów należących do zbiorów Biblioteki, prowadzenia kart bibliotecznych, wysyłania upomnień dotyczących obowiązku zwrotu wypożyczonych materiałów należących do zbiorów Biblioteki.

5. Państwa dane osobowe z pkt. 4 niniejszej informacji oraz dane w postaci nr PESEL, adresu miejsca zatrudnienia lub szkoły będą przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewypełnieniem obowiązku zwrotu wypożyczonych materiałów należących do zbiorów Biblioteki.

6. Państwa dane osobowe w postaci rodzaju zatrudnienia, miejsca nauki, daty urodzenia będą przetwarzane w celach statystycznych określonych w odrębnych przepisach, w tym sporządzania stosownych sprawozdań. Do celów statystycznych nie zostaną wykorzystane dane z pkt. 4-5 niniejszej informacji.

7. Państwa dane osobowe w postaci nr dokumentu tożsamości, albumu lub legitymacji szkolnej będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji prawdziwości podanych przy rejestracji w Bibliotece danych.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty zajmujące się badaniami statystycznymi, jak również podmioty sprawujące nadzór merytoryczny nad Biblioteką oraz zajmujące się analizą pracy Biblioteki, podmioty świadczące usługi pocztowe, jak również podmioty zajmujące się działalnością windykacyjną.

9. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt. 4-6 niniejszej informacji będą przetwarzane przez czas korzystania z działalności Biblioteki jako jej Użytkownik, z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt. 10 i 11 niniejszej informacji.

10. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt. 6 informacji będą przetwarzane w celach statystycznych, również po rezygnacji z karty bibliotecznej, w następnym roku po jej dokonaniu. W przypadku nie korzystania przez Państwa z materiałów należących do zbiorów Biblioteki w danym roku kalendarzowym, przez cały jego okres, Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt. 6 niniejszej informacji nie będą wykorzystywane w celach statystycznych.

11. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt. 4-5 niniejszej informacji przetwarzane będą również po rezygnacji z karty bibliotecznej, jeżeli będzie istniała konieczność dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewypełnieniem obowiązku zwrotu wypożyczonych materiałów należących do zbiorów Biblioteki, przez czas przedawnienia wskazanych roszczeń, przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

12. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

15. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.