Regulamin gry terenowej „Rodzina na tropie ekologii”

zorganizowanej w ramach obchodów XXIII warmińsko – mazurskich Dni Rodziny.

§ 1. Przepisy ogólne

1. Organizatorem gry terenowej pt. „Rodzina na tropie ekologii” (zwanej dalej Grą) jest

Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miejscowości

Rychliki oraz inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

3. Gra terenowa odbędzie się dnia 3 lipca 2021 roku w Rychlikach w godzinach 10.30 – 15.00.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja drużyny/rodziny liczącej 4 -5 osób.

7. Zgłoszenia drużyn należy dokonać drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie

55 248 82 02, najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku.

8. Zgłaszając drużynę należy podać jej liczebność, skład osobowy (imię, nazwisko i rok urodzenia

każdego z członków drużyny) oraz numer telefonu lidera.

9. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych.

Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać

pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Grze.

10. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla

przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych

oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku,

imienia i nazwiska uczestnika np. gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

11. Liczba drużyn, które mogą wziąć udział w Grze jest ograniczona. Decyduje kolejność

zgłoszeń. Każda drużyna zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu się do udziału w Grze.

§ 2. Zasady gry

1. Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 20 minut przed planowanym

rozpoczęciem Gry.

2. Drużyny startują z miejsca startu w odstępach 10 minutowych. Kolejność startu wyłania

losowanie przeprowadzone przez Organizatora. O kolejności startu członkowie drużyn dowiadują

się w momencie zbiórki.

3. W momencie startu każda drużyna powinna być wyposażona w aparat fotograficzna/smartfon.

Od Organizatora drużyna otrzymuje kartę startową oraz przyrząd do pisania. Na kartę startową

składają się Karta zadań i karta odpowiedzi.

4. Karta zadań zawiera spis wskazówek umożliwiających dotarcie do określonych miejsc będących

punktami kontrolnymi wraz z ich wartością punktową.

5. Karta odpowiedzi zawiera tabelę, w którą należy wpisać w kolejności zdobywania punkty

kontrolne wraz z rozwiązaniem zadań oraz godzinę ich zdobycia.

6. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi

oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy

otrzymują punkty, w zależności od stopnia poprawności jego realizacji lub czasu potrzebnego do

jego wykonania. W przypadku braku realizacji zadania uczestnicy otrzymują 0 punktów.

7. W trakcie Gry członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków

zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych punktach kontrolnych. W razie niezgodności

zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego

członkowie znajdą się w punkcie kontrolnym.

8. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim puncie kontrolnym oznaczonym jako „META”.

9. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali za

wykonanie zadań w poszczególnych punktach kontrolnych.

10. Wygrywa zespół, który najszybciej dotrze do mety i łącznie otrzyma największą liczbę

punktów.

11. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów otrzyma równą liczbę punktów wówczas przystąpią

one do dodatkowego zadania rozstrzygającego.

12. W przypadku naruszenia przez zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play lub

utrudnienia gry innym graczom, Organizator ma prawo wykluczenia z Gry. Decyzja Organizatora

jest ostateczna.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos

rozstrzygający należy do Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych

przyczyn oraz wprowadzenia zmian w regulaminie.